ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.kidsenglishclub.hu  weboldal üzemeltetője, a KITEC Educations Kft (a továbbiakban Üzemeltető vagy Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban Felhasználók) a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az Üzemeltető tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Atv.) rendelkezéseinek betartásával végzi.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a weboldalon (a továbbiakban Weboldal) önkéntes, és az adatkezeléshez a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával egyidejűleg a Weboldal Felhasználója hozzájárul. Abban az esetben, ha a Felhasználó egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez. Az Üzemeltető célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a Weboldal Felhasználói személyes adatainak védelmét.

  1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

megnevezése:                                          KITEC Educations Kft.

székhelye, az adatkezelés helye:          2040 Budaörs, Nefelejcs utca 1. 1. lph. 10.

adószáma:                                                67022100-1-33

e-mail címe:                                            info@kidsenglishclub.hu

tárhelyszolgáltatója:                             www.webdigital.hu

  1. A kezelt személyes adatok köre

A Felhasználó az adatainak megadásával kifejezetten hozzájárul a döntése alapján megadható alábbi adatainak jelen tájékoztatóban meghatározott célra történő gyűjtéséhez, tárolásához, felhasználásához.

Általános

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerülnek a Felhasználó látogatásának statisztikai adatai (Google Analytics). Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

– tanfolyamon / táborban részt vevő gyermek neve, születési helye, születési dátuma, TAJ száma,

– szülő neve, e-mail címe, telefonszáma.

  1. Az adatkezelés célja, módja

Az adatkezelés a www.kidsenglishclub.hu weboldalon található tartalmak Felhasználóinak az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján történik akként, hogy a Weboldal látogatása, használata során közölt adataik felhasználásra kerülnek, mely a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók, valamint az Adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot szolgálja.

Az adatkezelés célja a www.kidsenglishclub.hu weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, statisztikakészítés, hírlevél küldése marketing célokra. A látogatói statisztikák tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért, megfelelősségéért kizárólag Felhasználó felel. Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe szolgáltatásainkat, erre tekintettel egy megadott e-mail címmel történő bejelentkezéssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az Adatkezelő a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Az Adatkezelő az adatok gyűjtésére, feldolgozására, kezelésére külső közreműködőként az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe.

Cégnév:                       Toptarget Marketing Kft.
Iroda:                           1102 Budapest, Szent László tér 20. B épület 2em. 33-34 iroda
Telephely:                    1238 Budapest, Alsó Határút 58
Adószám:                    24818849-2-13
Cégjegyzékszám:        13-09-168009
E-mail cím:                 uzlet@etarget.hu

Az Adatkezelő adatkezelése a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve a jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik, azokat kizárólag a tevékenysége során használja fel, a jogosult hozzájárulása nélkül más természetes, vagy magánszemélynek semmilyen jogcímen nem adja át. Kivételt képeznek a törvényi kötelezettségen alapuló adatközlések, illetve az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas bármely adatát nem tartalmazza.

Amennyiben az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat a jelen adatvédelmi szabályzatában írtaktól eltérő célra kívánja felhasználni, úgy erről Felhasználót megfelelően tájékoztatja a megadott e-mail címén és az előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve az adatok eltérő felhasználásának megtiltására a Felhasználó részére lehetőséget teremt.

  1. Cookie kezelés

A www.kidsenglishclub.hu oldalon nyújtott szolgáltatás javítása érdekében cookie-kat, vagyis sütiket használunk. Ezek a személyes azonosításra nem alkalmasak, pusztán a munkamenet statisztikai azonosítására szolgálnak. Amennyiben ezzel a Felhasználó nem ért egyet, lehetősége van a böngészőbeállítások között letiltani a sütiket. Amennyiben ezt megteszi, előfordulhat, hogy oldalunk hibásan vagy nem teljesen jelenik meg.

  1. Az adatkezelés időtartama, tájékoztatás

Az adatkezelés időtartama: 10 év.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Az adatok törlési határideje: az adatkezelés időtartamának utolsó napja, vagy a Felhasználó törlési kérelmének kézhezvételét követő 3. munkanap.

Tájékoztatás illetve az adatok törlése az Adatkezelő postai címén (2040 Budaörs, Nefelejcs utca 1. 1. lph. 10.) illetve az info@kids e-mail címen kérhető.

Felhasználó jogellenes, megtévesztő, hamis személyes adatszolgáltatása esetén, illetőleg Felhasználó általi rendszer elleni támadás elkövetése, megkísérlése, bűncselekmény elkövetése esetén az Adatkezelőt azonnali elállási jog illeti meg, mely esetben az Adatkezelő 3 munkanapon belül a Felhasználó regisztrációjának megszűntetésével egyidejűleg adatainak törléséről gondoskodik. Az esetleges bűncselekmény elkövetésének gyanúja vagy polgári jogi felelősség érvényesítése esetén Üzemeltető/Adatkezelő jogosult a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat a megindított eljárások jogerős befejezéséig megőrizni, azokat bizonyítékként felhasználni.

A www.kidsenglishclub.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

  1. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

  1. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:         1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím:         1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:           +36 (1) 391-1400
Fax:                 +36 (1) 391-1410

E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:           http://naih.hu

Az adatvédelmi elvek kialakításakor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; illetve az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. számú – törvényt vettük alapul.

  1. Egyéb rendelkezések

A www.kidsenglishclub.hu weboldal tartalmaz más weboldalakra mutató linkeket is, amelyek tartalmáért és a személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásaiért felelősséget nem vállalunk.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, mely módosításokat egységes szerkezetben a www.kidsenglishclub.hu weboldalon közzétesz.

A Weboldal tartalmát szerzői jog védi, amely az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi. Copyright © Kids’English Club. Minden jog fenntartva.

A Felhasználó az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a Tartalmat sem részben, sem egészben nem másolhatja, nem reprodukálhatja (akár hivatkozások létrehozásával, akár más módszerekkel), nem módosíthatja, nem adhatja vagy veheti bérbe, nem adhatja el, nem készíthet abból származékos műveket, nem töltheti fel, nem továbbíthatja, és nem terjesztheti. Tilos továbbá a Weboldalon található szellemi tulajdont akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A Weboldalon látott és olvasott anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és az Üzemeltető írásos engedélye nélkül felhasználásuk tilos. A Weboldalon bemutatott képek, fényképek és illusztrációk az Üzemeltető tulajdonában vannak. A képek minden jogosulatlan felhasználása szerzői jogi törvényeket, védjegyeket, személyiségi jogokat, reklámtörvényeket, hírközlési szabályokat és törvényeket sérthet. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.